Kampányszabályzat

Jelen kampányszabályzat, mint általános szerződési feltételek és szerződéskötési tájékoztató tartalmazza a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (adószám: 15735612-2-02, képviseli: Péterffy Attila polgármester, továbbiakban: PMJV) által szervezett, Pécs Nyitva! elnevezésű 2021. nyári belföldi forgalomélénkítő kommunikációs kampányban (továbbiakban: kampány) való részvétel feltételeit, a kampányban történő részvétellel járó jogokat és kötelezettségeket, valamint az elektronikus úton történő szerződéskötés menetét.

1. Jogviszony alanyai és célja: 

1.1. PMJV mint a kampány szervezője és a jelentkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (továbbiakban: Partner)  között együttműködési megállapodás (továbbiakban szerződés) jön létre. 

1.2. A kampány célja a pécsi turisztikai- és gasztro forgalom élénkítése, valamint, hogy bemutassa, hogy Pécs mennyi rejtett csodát és élményt rejt a belföldi utazók számára. 

2. Szerződés létrejötte és hatálya: 

2.1. A szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatát (továbbiakban: Ajánlat) a Partner a jelentkezési lap kitöltésével és jóváhagyásával teszi meg. 

2.2. Az Ajánlat jóváhagyása előtt a Partnernek meg kell győződnie a jelentkezési lapon megadott adatok helyességéről. Ha a Partner hibát talál a kitöltött adatokban, akkor azt javítás céljából a turizmus@ph.pecs.hu e-mail címen tudja jelezni a PMJV számára. 

2.3. Az Ajánlatok benyújtásának határideje 2021. május 12. napja. A Partner az Ajánlatához hét napig kötve van. Az Ajánlat az PMJV-höz történő megérkezéssel (sikeres regisztráció) válik hatályossá.

 2.4. A szerződés abban az esetben jön létre, ha PMJV az Ajánlatot elfogadja. Az Ajánlat elfogadásáról PMJV értesíti a Partnert az általa megadott elektronikus levelezési címen (e-mail). 

2.5. A felek között létrejövő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. PMJV a szerződést nem rögzíti. 

2.6. PMJV a 2020.május 12. napját követően beérkezett Ajánlatokat két napon belül megvizsgálja, és ezen ajánlatok elfogadásáról vagy elutasításáról két napon belül tájékoztatja a Partnert. 

2.7. A szerződés az Ajánlat elfogadásának napjától 2021. szeptember 30. napjáig terjedő határozott időre jön létre. 

3. Felek jogai és kötelezettségei: 

3.1. PMJV és a Partner a szerződés alapján nem tartoznak pénzfizetési kötelezettséggel egymásnak. 

3.2. Partner vállalja, hogy Pécs Nyitva! néven speciális ajánlatot biztosít, illetve azt értékesíti a vendégei számára. Partner vállalja továbbá, hogy speciális ajánlatát saját csatornáin keresztül is népszerűsíti. Speciális ajánlatnak minősül: Szállásfoglaláshoz vagy éttermi fogyasztáshoz kapcsolódó kedvezmény vagy többletszolgáltatás (például üdvözlő ital, ajándék desszert stb.). 

3.3. A szerződés alapján a Partner köteles az Ajánlatában megjelölt szolgáltatás nyújtására a fenti 2.7 pontban meghatározott időszakban.

3.4. Az PMJV a szerződés alapján megjelenési lehetőséget biztosít a Partner részére az általa üzemeltetett https://www.pecsnyitva.hu url című weboldalon. 

3.5. Amennyiben PMJV tudomást szerez arról, hogy a Partner a vendégei részére nem nyújtja az Ajánlatában vállalt szolgáltatásokat, úgy PMJV jogosult a Partner megjelenését eltávolítani a honlapjáról, valamint fenntartja a jogot, hogy a szerződést megszegő partnerekkel az együttműködést a jövőben szervezett kampányok kapcsán megtagadja. 

3.6. Partner a szerződéshez kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót megismerte és kifejezetten elfogadja. 

4. Szerződés megszűnése: 

4.1. A szerződés a határozott idő elteltével megszűnik. 

4.2. Az PMJV a 3.5 pontban rögzített esetben jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

4.3. A szerződés rendes felmondás útján történő megszüntetése kizárt. 

5. Jognyilatkozatok megtétele, kapcsolattartás: 

5.1. Szerződéskötés során keletkező elektronikus dokumentumok, valamint elektronikus úton megtett nyilatkozatok írásbeli dokumentumoknak, illetve nyilatkozatnak minősülnek. 

5.2. A szerződés nyelve a magyar. 

5.3. Az PMJV kapcsolattartójának elérhetősége: turizmus@ph.pecs.hu 

6. Vegyes rendelkezések: 

6.1. PMJV és a Partner a szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik. 

6.2. Amennyiben a Partner adataiban változás történik, akkor azt haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül jeleznie kell a PMJV felé. 

6.3. PMJV és a Partner a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor lehetőleg az írásos formát részesítik előnyben. 

6.4. PMJV és a Partner a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy egyéb jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. 

6.5. A szerződésben, illetve a kampányszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók. Jelen kampányszabályzat 2021. június 1. napjától hatályos. 

Pécs, 2021. május 20.